Alapítványunk támogatása

A Játszva Tanulj! Alapítványt a Fővárosi Bíróság - a nyilvántartásba vétellel egyben - közhasznú szervezetté minősítette, így közhasznú céljai elérésében az adózók kedvezményesen is támogathatják szervezetünket: közcélú adomány formájában.

Az adományozás formáit, és a kedvezmények mértékét tekintve különbség van adományozó társaság és adományozó magánszemély között, így az alábbi rövid tájékoztatót is két részre osztottuk.

Tudnivalók a társasági adótörvény hatálya alá tartozó támogatóinknak: (Forrás: dr. Aradszky Zsolt: Mit kell tudniuk a szervezeteknek a közhasznú szervezeteknek nyújtott adományokkal kapcsolatban? www.nonprofit.hu)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény ( a továbbiakban: Tao. tv.) rendelkezései szerint adomány: a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére - a közhasznú szervezetekről szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység és a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat (a továbbiakban: közhasznú tevékenység) - támogatására adott pénzbeli támogatás, juttatás és térítés nélküli eszközátadás könyv szerinti értéken, immateriális javak és tárgyi eszközök esetén számított nyilvántartási értéken, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy a) nem állapítható meg, hogy az nem szolgálja, vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű célt, b) az nem jelent a Tao törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának.

A közcélú adomány kedvezménye adóalap kedvezmény, tehát a pozitív adóalapot csökkentheti: közhasznú szervezetek támogatása esetén az adózás előtti eredményt csökkenti az adomány teljes összege, de ez az adóalap csökkentő kedvezmény legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 százalékának erejéig érvényesíthető.

Ezen felül tartós adományozás esetén az első teljesítést követő évtől ezen a jogcímen adott adomány további 20 százaléka, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 százaléka érvényesíthető közhasznú szervezet támogatása esetén.

Az adományozó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményt, ha rendelkezik a közhasznú szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt, továbbá közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági fokozatot.

Kérjük, hogy amennyiben alapítványunk támogatásával kapcsolatban bármilyen kérdése van, vagy az alapítványunknak nyújtott adomány után adókedvezményt kíván igénybe venni, úgy ezt jelezze felénk a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeink egyikén.

Tudnivalók a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó támogatóinknak: (Forrás: dr. Aradszky Zsolt: Mit kell tudniuk a magánszemélyeknek a közhasznú szervezeteknek nyújtott adományokkal kapcsolatban? www.nonprofit.hu)
Az SZJA tv. szerint közcélú adomány a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott tevékenységet (tevékenységeket) folytató közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet közhasznú tevékenységének céljára az adóévben befizetett (átadott) pénzösszeg azzal, hogy nem minősül közcélú adománynak és nem jogosít a kedvezmény igénybevételére az olyan igazolt összeg, amellyel összefüggésben akár közvetve is megállapítható, hogy
  • annak befizetése csak látszólagos,
  • vagy a befizetés csak látszólagosan szolgálja a közcélú adomány fogalmába sorolt célokat, vagy
  • az adókedvezménnyel elérhető vagyoni előny megszerzése mellett az adományozó magánszemély vagy annak közeli hozzátartozója további vagyoni előnyben részesül. Ilyen esetekben az igazolás kiállítása valótlan adatszolgáltatásnak minősül.
A közcélú adomány kedvezménye a befizetett összeg 30 százaléka, legfeljebb azonban, a közhasznú szervezet(ek) esetében összesen 50 ezer forint.

A tartós adományozás külön kedvezménye a fenti rendelkezések alkalmazása mellett - és az ott megadott korlátokig terjedően - az adóévben befizetett összeg további 5 százaléka.

Az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján tartós adományozás fogalma : a közhasznú szervezet és támogatója által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás (nem magánszemély támogató esetében az értékpapír átadása is), ha a szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy
  • a támogatást a szerződéskötés évében
  • és az azt követő legalább három évben,
  • évente legalább egy alkalommal
  • azonos vagy növekvő összegben
  • ellenszolgáltatás nélkül adja,
azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény ( a továbbiakban: SZJA tv. ) szerint közcélú adományra vonatkozó igazolás a közcélú adomány jogosultja által kiállított olyan igazolás, amely tartalmazza a kiállító és a magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozót is) megnevezését, nevét, székhelyét, lakóhelyét, telephelyét, adószámát, a közcélú adomány összegét és a támogatott célt, továbbá közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet esetében - ha a közhasznú minősítéséről bíróság határoz - a közhasznúsági fokozatot.
Amennyiben tehát az adományozó a közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezetnek nyújtott adománya után adókedvezményt szándékozik igénybe venni, a fenti tartalmi elemekkel rendelkező igazolást kell kérnie a támogatott szervezettől.

Kérjük, hogy amennyiben alapítványunk támogatásával kapcsolatban bármilyen kérdése van, vagy az alapítványunknak nyújtott adomány után adókedvezményt kíván igénybe venni, úgy ezt jelezze felénk a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeink egyikén.

Az adományozás témakörével kapcsolatos, bővebb információt a www.nonprofit.hu oldalon talál.

KÖSZÖNJÜK, HOGY TÁMOGATÁSÁVAL ÉS ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT!