Tevékenységeink

Bölcsődés és óvodás korú gyermekek részére Csillagszemű Gyermekház néven családi napköziket hozunk létre és tartunk fenn, ahol a gyermekek bölcsődei-óvodai jellegű napközbeni ellátását, nevelését, gondozását biztosítjuk kis létszámú csoportokban, családias keretek között, amíg szüleik dolgoznak.

1.sz. Csillagszemű Gyermekház 1145 Budapest, Amerikai út 5.

2.sz. Csillagszemű Gyermekház Budapest, XIV., Titel utca. Várható nyitás: 2009. szeptember vége - október eleje.

Csillagszemű Gyermekházainkról a www.csillagszemunapkozi.hu oldalon olvashat bővebben.

Az óvodai és iskolai szünet idejére szabadidős programokat szervezünk. Ünnepekre készülődve "Ünnepváró kézműves foglalkozásokat" tartunk, ahol a gyermekek megismerkedhetnek az adott ünnephez kapcsolódó népszokásokkal, saját maguk készíthetnek ajándékot szeretteiknek.

Programjaink a hátrányos helyzetű gyermekek számára ingyenesek.

A bölcsődés és az óvodáskor

A gyermeki tevékenységek megszervezésében, megválasztásában vezető elvünk, hogy az életkornak megfelelő tevékenységi lehetőségek széles körét kell biztosítani a gyermeknek a tapasztalatszerzésre, hogy az ily módon elért sikerélmények segítsék személyiségének gazdagítását, képességeinek kibontakoztatását. Az egyéni képességfejlesztést, ismeretszerzést közvetlen tapasztalás és játékos tevékenység során valósítjuk meg, amelyben meghatározó a gyermek kíváncsisága, érdeklődése.

A nyugodt, családias, elfogadó, együttműködő légkörben tudatosan és tervszerűen végzett munkánk során törekszünk az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, az egészséges életmód, az alapvető szokásrendszer megalapozására, amelyben a játéknak, mozgásnak és a kommunikációnak kiemelt jelentőséget tulajdonítunk. A személyiségfejlődés terén az egyéni adottságokhoz, életkori sajátosságokhoz igazodva biztonságot nyújtó személyes kapcsolatban segítjük az énkép kialakítását, az önismeret fejlesztését. Az észlelési funkciók, értelmi fejlődés terén a fejlesztőpedagógia módszereinek alkalmazásával segítjük az észlelési funkció fejlődését, a figyelem összpontosítását, a gondolkodást, az emlékezeti működést, elősegítjük a verbális és nonverbális kommunikáció fejlődését. Nevelő-fejlesztő munkánk során fokozott figyelmet fordítunk az átlagtól eltérő - nehezen nevelhető, illetve tehetséges gyermekekre, akik felzárkóztatás, illetve tehetséggondozás keretében egyéni képességeik szerint kapnak támogatást, segítséget.

Anyanyelv

Az anyanyelvi nevelést kiemelt feladatunknak tekintjük, hiszen a gyermek anyanyelvi fejlődése szoros kapcsolatban van a gondolkodás fejlődésével, ezáltal a későbbi évek során az iskolai teljesítménnyel. Napi munkánk részét képezi a beszédmegértés, beszédtechnika fejlesztése anyanyelvi játékokkal, figyelve a beszédhibák felmérésére, hiszen a beszédhibák időben történő felismerésének, a logopédiai kezelés biztosításának igen fontos szerepe van a gyermek későbbi eredményes iskolai előmenetele szempontjából.

Egészséges életmódra nevelés - mindennapi testnevelés

Az egészséges életmódra nevelés kapcsán célunk, hogy olyan készségek és szokások kialakítását segítsük elő a gyermekekben, amelyek az egészséges és kulturált életvitelhez szükségesek.

A mozgás igen kiemelkedő szerepet játszik az értelmi fejlődésben, és ezt a segítő, támogató hatást kívánjuk a gyermekek számára biztosítani a mindennapi mozgás lehetőségével. A részképességek zavarának oki háttereként a nem megfelelő mozgásfejlődés, a testséma (az önmagunkról alkotott 3D-s kép) kialakulatlansága, a téri koordináció fejletlensége, a lateritás problémái is állhatnak, amelyek fejlesztésében, a hiányok pótlásában, a szükséges korrekcióban a mozgás fejlesztése elengedhetetlen. Az óvodáskorú gyermekek mozgásigénye rendkívül nagy, amelyre a hét minden napján, a nap minden szakában lehetőséget biztosítunk. A mindennapos mozgásfejlesztéssel hozzájárulunk, hogy a gyermekek sokoldalú mozgástapasztalatokat szerezzenek az alapvető mozgásformák gyakorlása által. A speciális mozgásfejlesztés, amely az agyi funkciók serkentése révén a részképesség zavarok prevencióját, esetleges korrekcióját támogatja, a hét minden napján tevékenységeink között szerepel. A napi 20-30 perces célirányosan fejlesztő jellegű testmozgás biztosítja a koordinációs képességek fejlődését, és hozzájárul a gyermek személyiségének differenciált fejlesztéséhez. A mozgásnevelés során feladatunk a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlesztése, a harmonikus, összerendezett mozgás kialakítása. A nagymozgások fejlesztésén túl a finommozgások fejlesztésére is kiemelt figyelmet fordítunk, amelyek az iskolába lépéskor az írás elsajátításához elengedhetetlenül szükségesek. A tanulási képességek fejlesztését a szókincs fejlesztése, a megfelelő belső motiváció kialakítása mellett elsősorban a mozgásra alapozzuk.

Ének-zene, énekes játék

A személyiség komplex fejlesztése szempontjából fontosnak tartjuk a ritmusérzék fejlesztését, a zenei hallás fejlesztését és a zenehallgatás képességének fejlesztését. Valamennyi képesség, így a zenei képességek fejlesztése során is figyelembe vesszük az életkori- és egyéni eltéréseket. A zene, a ritmus terápiás segítségét felhasználva járulunk hozzá a gyermek belső harmóniájának megteremtéséhez.

Alkotó tevékenységek

Az alkotó tevékenységek állandó élményforrásként állnak rendelkezésre a nevelés céljának - a komplex személyiségfejlesztésnek - elérése érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy minél több eszközt, időt és helyet biztosítsunk a vizuális tevékenységek gyakorlásához, engedjünk teret a gyermek alkotókedvének, egyéni kifejezésmódjának. A vizuális tevékenységek személyiségformáló erővel bírnak az önkifejezés által. Arra adnak lehetőséget, hogy a gyermek szavakkal ki nem fejezhető gondolatait, érzelmeit kifejezésére juttassa, ezáltal oldja esetleges feszültségeit. Az alkotás öröme és az így átélt sikerélmény, a környezet dicsérő, bátorító, elismerő visszajelzése a gyermeki személyiség fejlődésének motorját adják. Az alkotó tevékenységekben a teljes személyiség fejlesztésének lehetőségét látjuk - fejlődik például a fantázia, a gondolkodás, a kézügyesség - így feladatunk a gyermek számára az alkotás széleskörű lehetőségeinek és szükséges eszközeinek biztosítása annak érdekében, hogy alkotási vágya megnyilatkozhasson.

Az értelmi nevelés területén

Az óvodáskorú gyermekek tapasztalatok útján fokozatosan ismerik és értik meg az őket körülvevő világ jelenségeit. A gyermeket nevelő felnőttek feladata, hogy a felnövekvő gyermeket tudatosan és tervezetten olyan tapasztalatokhoz juttassák, amellyel segítik fejlődését, a világ dolgaiban való eligazodását, illetve az óvodáskorú gyermekek tekintetében az iskolai feladatok végzésére való felkészítést. Játékba ágyazott tapasztalati tanulás útján a gyermekeket az őket körülvevő környezeti valóság állandóinak és változóinak megismerésére motiváljuk, hozzásegítve őket a zökkenőmentes iskolakezdéshez, a sikeres tanulási tevékenységhez. Kellő gondot fordítunk a pszichikus funkciók - érzékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezés, problémamegoldó gondolkodás - fejlesztésére, amelyek optimális fejlődése, a sikeres iskolai előmenetel egyik fontos pillére.

A természeti környezet, az ember témaköre

Korunk nagyvárosi életritmusában a természet tisztelete, védelme a legtöbb esetben sajnos csak hangzatos szlogen. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a gyermekeket megismertetessük az őket körülvevő természeti és társadalmi környezettel, felhívjuk figyelmüket annak értékeire és szépségeire. A természet körforgásának megfigyelésével, az évszakok, az időjárás, a növény és állatvilág sokrétűségének, változatosságának együttes felfedezésével bővítjük a gyermekek ismeretanyagát; törekszünk a környezethez való pozitív érzelmi viszony kialakítására, ezáltal is előmozdítva az értékek megóvását.