Tevékenységeink

Iskoláskorú gyermekek számára tervezzük tanáulásmódszertani fejlesztő napközi létrehozását, ahol az iskolai tanítás után, az egyéni igényeknek megfelelően kaphatnak segítséget a legfontosabbhoz: ahhoz, hogy MEGTANULJANAK TANULNI!

A módszertani napközi még csak egy régóta dédelgetett álmunk, amit helyhiány miatt nem állt módunkban eddig megvalósítani, de reméljük, hogy ez az álom hamarosan valósággá válik és sikerül megfelelő helyiséget találnunk!

A módszertani napközivel kapcsolatos újabb fejleményeket, információkat a "hírek" menüpont alatt tesszük majd közzé.

Az iskoláskor

Az iskoláskorú gyermekek részére képességfejlesztő játszóházat, tehetséggondozást és egyéni szükségletek szerinti, fejlesztő foglalkozásokkal gazdagított gyermekfelügyeletet biztosítunk, ahol az iskolai tanítási időn túl, hétvégén, illetve az iskolai szünetekben a gyermekek számára tanulószobai foglalkozással, a tanulási teljesítményben való felzárkóztatást, egyéni képességek fejlesztését célzó egyéni és kiscsoportos foglalkozásokkal, a tehetséggondozásra lehetőségét adó szakkör jellegű foglalkozásokkal állunk a gyermekek és a szülők rendelkezésére. Fejlesztő munkánkat a szükséges korrekció optimális megvalósulása érdekében pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus segíti.

Tanulási nehézségek oki háttere

A tanulási nehézségek oki hátterében a részképességek fejlődési elmaradása is állhat. Ilyenek például az auditív és vizuális észlelés (hallás, látás) gyengesége, a motoros kivitelezés (mozgás) nehézsége, a lateralitás, a saját testen, a térben való tájékozódás akadályozottsága (amelynek referenciakközpotja a testséma, a saját testről alkotott 3D-s térélmény), az emlékezet gyengesége, a fogalom- és szimbólumalkotás, illetve a nyelvi fejlődés különböző szintjeinek zavara, a szeriális és integrációs teljesítmények eltérő fejlődése, melyhez a feladattudat, a figyelem, a kapcsolatteremtési készség és a motiváció zavara is társulhat. Iskoláskorban jelentős oki háttértényezőként tartjuk számon még a nem megfelelő tanulási stratégiák, tanulási módszerek és technikák alkalmazását, a metakognitív tudás (a tanuló saját tanulásáról való tudás, a tudásról/tanulásról szóló általános tudás) hiányát, hiányosságait.

Feladataink

E területen végzett tevékenységünk fő irányait a részképességek fejlődésében mutatkozó hátrányok csökkentése, a metakognitív tudás kialakítása, a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók fejlesztése jelentik, amelyek fejlettsége/fejletlensége meghatározó az alapkultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) elsajátításában. A pszichikus funkciók fejlesztésére az óvodáskorban különösen nagy gondot kell fordítani, hiszen normál fejlődés esetén ezen pszichikus funkciók egyensúlya, működésének összerendezettsége, integrációja hat éves korig alakul ki.

Pszichikus funkciók szerinti fejlesztés

A pszichikus funkciók szerinti fejlesztőmunkánk kiterjed a vizuális észlelés (látás), az auditív észlelés (hallás), a tapintásos észlelés, a koordinált mozgás, a figyelemkoncentráció, a vizuális és verbális memóriafejlesztésére életkornak és egyéni adottságoknak megfelelő játékos formában, amelyek esetén alapkövetelmény a gyermeket úgy motiválnunk, hogy a gyerekek részvételét ne a kötelezőség, hanem a jó hangulat, az önkéntesség érzése, az együttműködés hajlandósága, a maradandó pozitív élmény jellemezze.

Mozgásfejlesztés

A mozgásfejlesztés fontos területe fejlesztőmunkánknak, hiszen a mozgás kiemelten fontos szerepet játszik a kognitív tevékenységek fejlődésében, a hiányok pótlásában, a lemaradások csökkentésében. A fejlesztés sikere érdekében olyan speciális mozgásfejlesztő programot alkalmazzuk, amely mozgásos éretlenségben megnyilvánuló magatartási-, tanulási zavaros - beszédfejlődésben elmaradt, diszlexia-veszélyeztetett, túlmozgásos, figyelemzavaros, éretlen nagy- és finommozgásos - gyermekek fejlesztését segíti elő az idegrendszer tudatos, mozgás általi fejlesztésén keresztül. Mindennapjaink során, a játékos mozgásfejlesztő foglalkozásokon túl is kiemelt szerepet kapnak azok a játékos mozgásfejlesztő eljárások, amelyek az agyi funkciók serkentésén keresztül a tanulási nehézségek megelőzését, vagy a már tapasztalható hiányosságok, lemaradások pótlását biztosítják.
A mozgásfejlődés zavarai, lemaradásai magukkal hozzák a személyiség fejlődésének érzelmi és szociális területen tetten érhető zavarait is, így a pozitív megerősítésre, a pozitív énkép kialakítására kiemelten nagy hangsúlyt fektetünk.

A metakognitív tudás kialakítása

A tanulási teljesítményt nagyban befolyásolja a tanulók metakognitív tudása, a metakogníció szintje, ezért fontosnak tartjuk a tanuló saját tanulásáról szóló tudásának a kialakítását, a tanulás törvényeinek, az emlékezet működésének, a különböző tanulási technikák és módszerek széles körének megismertetését, segíteni őket megfelelő önismeret kialakításában, amely elvezet a helyes tanulási stratégia kiválasztásához, alkalmazásához is. A metakogníció fejlett absztrakt gondolkodást kíván, így az alsó tagozatos gyermekeknél nem várható el a fejlett metakogníció. Az ő életkorukban a különböző feladatokként alkalmazandó módszer, technika megbeszélése szükséges ahhoz, hogy az idők folyamán a gondolkodás fejlődésével párhuzamosan kialakuljon a metakognitív tudás. Feladatunk tehát a gyermekeket minél több tanulási technikával, tanulási módszerrel megismertetni, hogy a későbbiek során önirányítottan képes legyen kiválasztani a tanulási feladatnak megfelelő módszert, technikát, ezzel is növelve tanulási eredményességét.